Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľom online súťaže organizovanej prostredníctvom siete Facebook je spoločnosť AutoHouse.sk s.r.o., Bobrovec č.100, 032 21 Bobrovec, IČO: 46 085 319, (ďalej len „usporiadateľ“).

Miesto a čas konania online súťaže:
Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Termín a doba trvania online súťaže je oznámená včas na predmetnej webovej stránke.

Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba (ďalej „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom. Súťažiaci je zapojený do súťaže, ak v čase trvania súťaže označí príspevok o organizovaní súťaže vo forme "Like" alebo "Páči sa mi to" a zanechá komentár. Podmienkou zapojenia sa do súťaže nie je nákup tovaru. Súťažiaci sa môžu opakovane zapojiť do súťaže, avšak výhercom môže byť len jeden súťažiaci. Zo súťaže sú vylúčení rodinní príslušníci usporiadateľov.
Online súťaž organizovaná prostredníctvom siete Facebook nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá s ňou žiaden vzťah.

Výhry:
Po ukončení termínu trvania online súťaže sú o ukončení súťaže súťažiaci informovaní. Výhercom online súťaže sa stane súťažiaci, ktorý bude vybraný náhodným žrebovaním (náhodným generátorom) najneskôr tri dni po ukončení súťaže. Výherca bude o výhre oboznámený. Výhru v online súťaži organizovanej prostredníctvom siete Facebook tvorí zľavový kupón vo výške 50 eur na nákup v našom eshope na adrese http://oleje.autohouse.sk.

Vylúčenie zo súťaže:
V prípade zistenia, že súťažiaci do komentáru napísal urážlivé vyjadrenie alebo vyjadrenie v rozpore s dobrými mravmi, usporiadateľ je oprávnený vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

Osobné údaje:
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko alebo pseudonym. Ďalšie osobné údaje ako telefónne číslo, poštová adresa nie sú vyžadované. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely a nebudú poskytované tretím stranám.

Vyhlásenia vo vzťahu k sociálnej sieti Facebook:
Súťažiaci účasťou v online súťaži organizovanej prostredníctvom siete Facebook usporiadateľom udeľuje výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Usporiadateľ potvrdzuje, že online spotrebiteľská súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Zodpovednosť Usporiadateľa:
Na výhry v súťaži nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („OZ“), výhry nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vznikli alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej prevzatím. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť tieto Podrobné pravidlá spotrebiteľskej súťaže novými podmienkami resp. pravidlami; zmeny alebo nové podmienky resp. pravidlá tejto súťaže budú zverejnené na webovej stránke Usporiadateľa. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo súťaž zrušiť. Ustanovenia týchto pravidiel, priebeh a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ. Vzťahy vzniknuté medzi súťažiacim a Usporiadateľom sa riadia týmito pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.